5
183

Vân Trường vừa đánh cờ vừa nạo xương trị độc

Trong chuyện Tam Quốc Diễn nghĩa, có một điển tích nổi tiếng về Quan Công chơi cờ mà chịu được đau đớn do cạo xương, rạch thịt…
Ở cuối hồi 74, khi Quan Công (Vân Trường) đang thị sát để đánh thành, bị tướng giữ thành là Tào Nhơn đốc thúc quân sĩ bắn tên xuống như mưa. Quan Công bị một mũi tên trúng tay. Phần dưới đây là trích đoạn hồi 75.

Vì tên tẩm thuốc độc, nên cánh tay Quan Công bị tê liệt. Quan Bình thấy cha bị thương nặng, bèn bàn với chư tướng đưa Quan công về Kinh Châu dưỡng bệnh.

Quan Công thấy thế mắng rằng:

– Phàn Thành nay đã nguy ngập. Thành ấy ta đã lấy được trước mặt rồi, há vì vết thương nhỏ này mà lui binh sao ?

Chư tướng thấy vậy, bèn đi tìm lương y điều trị.

Ngày kia, bỗng có người ngồi trên thuyền nhỏ ở Giang Ðông đi qua. Quan Bình hỏi, người ấy xưng là Hoa Ðà, nghe tin Vân Trường bị thương nặng nên tìm đến chữa. Quan Bình cả mừng, nói:

– Tôi nghe danh tiên sinh đã lâu, nay lại đích thân đến, ơn ấy ngàn ngày không quên.

Nói đoạn, mời Hoa Ðà đến gặp Vân Trường. Hoa Ðà xem vết thương nói:
– Tên có tẩm thuốc độc đã tới xương rồi. Phải trị ngay, nếu chậm sẽ nguy khốn.

Quan Công hỏi:
– Phải dùng thuốc chi?

Hoa đà nói:
– Phải trồng một cây trụ nơi vắng vẻ. Tướng công phải chịu cho tôi cột vào cây trụ đó, lấy vải bịt mắt để khỏi thấy việc tôi làm.

Vân Trường hỏi:
– Chữa cách gì mà lạ vậy?

Hoa Ðà nói:
– Tôi phải lóc thịt ra, cạo xương cho hết chất độc. Nếu không cột vào trụ, hoặc để nhìn thấy, ngài sẽ không chịu nổi.

Vân Trường cười:
– Có gì mà không chịu nổi!

Nói rồi liền khiến Hoa Ðà cứ việc làm. Còn mình vẫn ngồi đánh cờ với Mã Lương. Hoa Ðà lấy dao mổ vết thương. Vân Trường vẫn cười nói như không. Máu chảy ràn rụa. Hoa Ðà thán phục trước khí phách can trường của Quan Công.

Quan Công đứng đậy nói:
– Cánh tay đã hết đau, co dãn được. Ngài thật là bậc thần y đó .

Vân Trường bèn sai dọn tiệc đãi Hoa Ðà, rồi lại lấy vàng ra tạ ơn.

Hoa Ðà nói:
– Tôi nghe ngài là bậc trung nghĩa nên đến trị giúp, đâu phải để lấy bạc vàng.

Nói rồi từ giã ra về.

Thiền Cùng Hà sưu tầm

Mời bạn xem đoạn phim thể hiện câu chuyện nổi tiếng này.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply